Õppetegevus

Valikainet õppides õppetegevusi: 
1) auditoorsed loengud ja/või iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas (VIKO, IVA, 
Moodle, Blackboard vm) teoreetiliste algteadmiste omandamiseks; 
2) individuaalne juhendamine; 
3) uurimistöö teema valik ja piiritlemine; 
4) uurimistöö eesmärgi ja hüpoteesi (võimaluse korral), uurimisküsimuse sõnastamine, 
uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik; 
5) uurimistöö tähtajalise tegevuskava koostamine; 
6) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega, sh elektrooniline teabeotsing ning 
tutvumine erialase kirjandusega; 
7) infoallikate kriitiline analüüs; 
8) andmekogumis-, andmetöötlus- ja analüüsimeetodite rakendamine; 
9) tabelite, skeemide ja jooniste koostamine ning analüüs; 
10) uurimistöö vormistamine arvutil juhendi järgi; 
11) retsensiooni ja annotatsiooni (emakeeles ja A-võõrkeeles) koostamine; 
12) ettevalmistus uurimistöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks; 
13) avalik esinemine. 
Comments