Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt; 
2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga; 
3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda kriitiliselt; 
4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt); 
5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt); 
6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine jt); 
7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi järgi; 
8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta. 
Comments