uurimisküsimus/hüpotees

KODUTÖÖ. Sõnasta oma uurimistööle/praktiliselt tööle 2 uurimisküsimust või üks hüpotees.

KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Hüpotees ja/või uurimisküsimus

 • Hüpotees on teooriast või kogemusest tulenev oletus/väide, mida tahetakse tõestada (väitlausena)
 • Hüpoteesi asemel võib sõnastada uurimisküsimuse (küsilausena, nt lahtise küsimuse)
 • Uurimisküsimused/hüpoteesid vormistatakse töös eraldi alapeatükina või eraldi lõiguna teoreetilise ülevaate lõpus

 Hüpoteesi sõnastamine

Hüpoteesi sõnastamiseks võib kasutada:

 • Varasemate uuringute tulemusi (viited sulgudes)
 • Sisukaid fakte/järeldusi kirjanduse analüüsist/teooriast (viited sulgudes)
 • Oma kogemusi

 

Eristatakse võrdlus- ja seosehüpoteesi

 • Võrdlushüpoteesi sõnastatakse sidesõnaga kui/nagu abil, nt rohkem/vähem kui... Võrdlushüpoteesina — võrreldakse tunnuseid (samal skaalal) „Liivastel muldadel kasvavate porgandite saagikus on suurem kui savimuldadel kasvavatel porganditel.“
 • Seosehüpotees sõnastatakse tegusõna(de) abil, nt on seotud/seostub (millega?) Seosehüpoteesina  — seostatakse uuritavaid tunnuseid (võivad olla erinevad skaalad) „Head kaugushüppajad on ka head sprindijooksjad.“

Pea meeles! Seosehüpotees ei võimalda midagi väita ega järeldada põhjuslikkuse või mõju kohta. Saame vaid öelda, kas on/ei ole SEOST.

Hüpoteesi tõestamine

 • On mõtet tõestada sisukaid hüpoteese. Selleks kasutatakse andmetöötluse meetodeid ning saadud tulemusi põhjendatakse
 • Hüpoteeside tõestuseks e isobi nõrgad ja juhuslikud argumendid

 Hea hüpotees

 • Ei ole liiga kitsas ega lai
 •  „ei murra sisse lahtisest uksest“
 • Koosneb kahest poolest (st sisaldab kahte võrreldavat/seostavat osa)
 • On sisukas, st toetub varasematele uurimustele/kirjanduse ülevaatele
 • On sõnastatud konkreetselt


Näited (uurimisküsimuse sõnastamine):

 • Mida tähendavad firmamärgid rõivastel põhikooli õpilastele?
 • Millised on vilistlaste mälestused Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õpetajatest?
 • Kuidas põhjendavad õpilased oma põhjuseta puudumisi?
 • Mida tähendab Eesti taasiseseisvumine gümnaasiumiõpilastele?
Comments