tulemused ja arutelu

KODUTÖÖ. Kirjuta oma uurimistööle/praktiliselt tööle tulemused ja arutelu (3 lk pikk).

KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Tulemused esitatakse kokkuvõtetena, tabelitena, graafikutena. Sidudes kokkuvõtlikke tabeleid jms., moodustab tulemuste peamise osa autori tekst, milles analüüsitakse, sünteesitakse, võrreldakse ja üldistatakse saadud andmeid.

Väga üksikasjalikud tabelid, vaatluste protokollid, eksperimendi materjalid, toodud andmete töötlemise õigsuse kontrollimist võimaldavad algmaterjalid jne. esitatakse lisana töö lõpul.

Tekstis on tulemusi otstarbekam välja tuua nende alusel koostatud ülevaatlike ja piltlike graafiliste võtetega.

Tulemuste esitamise ja analüüsi kaudu peab selgelt välja tulema,  kas püstitatud hüpotees on tõene või väär. Kvalitatiivse uurimuse korral leitakse aga vastused esitatud uurimisküsimustele.

Andmete analüüs ja tõlgendamine

Tulemuste osa on soovitatav esitada liigendatuna alapeatükkideks. Paljudes töödes, eriti eksperimentaalsetes uurimustes, on õigustatud omaette peatükina või alapeatükina arutelu (diskussioon). See on töö üks vastutusrikkamaid ja suurimat mõttepinget nõudev osa. Autoril tuleb siin tema poolt uuritavale probleemile kõige lähedasemaid kirjanduse seisukohti võrrelda oma katsetulemustega ja samas kõrvutada teiste uurijate järeldusi enda omadega. Arutelus saab autor esitada ka oma hüpoteetilisi seisukohti ja arvamusi.

NB! Uurimistöö tulemused esitada võimalikult kergesti tajutavalt ja lahtiseletatult!

Andmete tõlgendamiseks ehk interpreteerimiseks kasutatakse näit. klassifitseerimist, reastamist, võrdlemist, loogilist analüüsi, sünteesi, üldistamist.

Järelduste formuleerimisel:

selgitatakse, mida saadud tulemused tähendavad uurimisprobleemi seisukohast — kas nad tõestavad algul püstitatud hüpoteesi või ei?

NB! Kui tulemused ei toeta hüpoteesi, ei tohi neid muuta ega nendega manipuleerida! Sel juhul tuleb selgitada, miks ei läinud nii, nagu oodati ja vajadusel sõnastada uus hüpotees.

Tuuakse esile järeldused, mis lisavad uut võrreldes varasemate uurimustega (püütakse selgitada, millest vastuolud võivad olla tingitud)

 

Analüüsi käigus antakse hinnang:

kogu tööle;

valitud meetoditele;

tehtud vigadele (millest tingitud?);

täitmata jäetud ülesannetele (miks?).

NB! Tulemused mõtestatakse töös lahti keeleliselt korrektses ja arusaadavas vormis

Varasemate tööde põhjal tehtud tähelepanekud

Tulemuste tõlgendamisel püstitatud uurimisülesande seisukohalt tuleks osata mainida ka teisi tõlgendusvõimalusi.

Tulemuste interpreteerimise sagedaimaks veaks on olnud kas tulemusi käsitleva osa puudumine või tulemuste väga vähene analüüs.

Olulist informatsiooni on rõhutatud vähe ning seda pole eristatud kõrvalisest teabest.


Sagedasti on esinenud vigu, mis seostusid saadud andmete hulgaga. Uurimistöödes on saadud palju andmeid, kuid neid ei analüüsitud piisavalt, samuti ei tehtud nende põhjal korralike järeldusi.

Mitmetes töödes ei tõstnud tulemused esile töö sisukust ega teaduslikkust.

Paljudes töödes oli tulemuste analüüse tehtud liiga väheste andmete põhjal või selliste andmete põhjal, mis ei olnud usaldusväärsed või mille kohta üldistuste tegemine oli üldse lubamatu. Näiteks ei saa teha üldistust terve Eesti kohta, kui kasutatakse ainult Nõmme kohta kogutud andmeid.

Uurimistöö peab kajastama õpilase enda uurimistulemusi ja seisukohti ega tohi piirduda vaid refereerimisega. Õpilase tekstiloomet ja arutlust on varasemates töödes olnud sageli vähe, kuigi seda peaks olema umbes kaks kolmandikku töö mahust.

Uurimistulemusi tuleb tõlgendada ja lahti seletada, tuleb arutleda tulemuste usaldusväärsuse ja võimalike vigade üle.

Jälgida tuleb, et järeldused põhineksid tulemuste analüüsil ning mõtted oleksid sõnastatud loogiliselt ning täpselt ilma uurija emotsioonideta.

Kasutatud kirjandus

Saaremaa Ühisgümnaasium. Tulemuste analüüs ja interpreteerimine. Abimaterjal uurimistööde koostamiseks. (http://syg.edu.ee/~peil/ut_alused/interpreteerimine.html) (Viimati vaadatud 16.11.2015)

Comments