Sissejuhatus

KODUTÖÖ. Sõnasta oma uurimistööle/praktiliselt tööle 1 lk sissejuhatus.
KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Sissejuhatus

Sissejuhatuse eesmärgiks ol lugeja häälestamine. 

Sissejuhatuses püstitatud eesmärgid ja hüpoteesid / uurimisküsimused täpsustavad pealkirjas esitatud probleemi.

Kõik sissejuhatuses esitatavad väited peavad olema varustatud viidetega allikatele.


Uurimistöö sissejuhatus peab sisaldama järgmist:

Teema valiku põhjendamine. Põhjenduse parimaks viisiks on sisuline argumentatsioon, mitte kellegi kolmanda arvamusele apelleerimine.

Töö eesmärgi piiritlemine: mida soovitakse tõestada või ümber lükata, millisele probleemile otsitakse lahendust, millisele küsimusele otsitakse vastust, mis on selles valdkonnas tehtud.

Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesannete piiritlemine (hüpoteesi ja uurimisküsimuse sõnastamine).


Töö ülesehituse selgitamine.

Kasutatavate andmete ja metoodikate lühitutvustus.

Mõne peamise kirjandusallika mainimine (soovituslik).

Sissejuhatuses võib autor tähelepanu juhtida nendele töö koostamisel ilmnenud asjaoludele,  mille teadmine aitab lugejal töö sisu paremini mõista. Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks kogutud andmete esinduslikkuse ja hankimisega kaasnevad probleemid, aga ka isikute või institutsioonide nimetamine, kellelt on saadud abi töö kirjutamisel. Tuleb silmas pidada, et sissejuhatuses ei tegelda püstitatud ülesannete lahendamisega, seda ei kuhjata üle arvudega; üldjuhul ei ole vaja välja tuua teema valikuga seonduvaid isiklikke motiive.

Kasutatud kirjandus

Saaremaa Ühisgümnaasium. Sissejuhatus. Abimaterjal uurimistööde koostamiseks. (http://syg.edu.ee/~peil/ut_alused/struktuur2.html#Sissejuhatus) (Viimati vaadatud 15.11.2015)Comments