probleemi püstitamine

KODUTÖÖ. Sõnasta oma uurimistööle/praktiliselt tööle uurimisprobleem.

KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Uurimisprobleem

  •  Uurimusprobleem on küsimus, millele tahetakse töös vastust saada
  •  Uurimusprobleem selgitab, miks üldse on uurimust vaja
  •  Uurimusprobleemi ei sõnastata küsimuse vormis, vaid probleem kirjeldab tausta, avades selle ja põhjendades, miks on vaja uurimust läbi viia

Teema: Koolist väljalangevus

Eesmärk: Selgitada välja kooli ja klassiga seotud väljalangevuse põhjused üldhariduskoolis

Probleem: Koolist väljalangevuse vastase abinõude kasutuselevõtmist peetakse Eesti hariduses tähtsaks ülesandeks (Haridus- ja Teadusministeerium, 2010). Trag ja Velden (2008) on loetlenud koolist väljalangevuse põhjusena individuaalseid perekonna, kooli ja ühiskonna tegureid. Hollandis läbiviidud uurimusest selgub, et linnakoolides on koolist väljalangevus suurem kui maakoolides. Samuti näitavad tulemused, et vähem katkestatakse õpinguid homogeensetes klassides kui heterogeensetes klassides (Trag & Velden, 2008). Ka Eestis jätab igal aastal õpinguid pooleli sadu õpilasi (Eesti Statistikaameti andmebaas, 2010). Seega on oluline uurida, kuivõrd on Eesti oludes kooli asukoht, suurus ja klassi koosseis seotud koolist väljalangevusega.

Kasutatud kirjandus

Uibo, K. Materjalide alusel tehtud kokkuvõte. 

Comments