kokkuvõte

KODUTÖÖ. Kirjuta oma uurimistööle/praktiliselt tööle kokkuvõte (1 lk pikk).
KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Kokkuvõte on vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile, lühidalt ja süstematiseeritult esitatakse kõige olulisemad järeldused, milleni töö käigus jõuti. Samuti kirjeldatakse ka tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid probleeme, kuid uusi andmeid enam ei esitata.

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli koostada uurimuslikul õppel põhinev õppematerjal /.../ ning selgitada välja õpilaste hinnangud loodud õppematerjalile ja selle rakendamisele. 

Uurimistöö eesmärkide täitmiseks koostati mittetõenäosuslik mugavusvalim, mis koosnes 38 8. klassi õpilasest. Andmete kogumiseks kasutati õpilaste eel- ja järelteste, hinnanguküsimustikke, intervjuusid ning õpetaja tagasisidet. Esimese uurimisküsimusega selgitati välja, kuidas muutub õpilaste arusaamine /.../ koosatud õppematerjali kasutades. Õpilaste keskmised tulemused paranesid järeltestis kõigi küsimuste korral. Samuti kasvas iga küsimuse juures täiesti õigesti vastanud õpilaste arv.

Sellest tulenevalt võib järeldada, et /.../ Uurimistöö raames loodud õppematerjal /../ tervikuna meeldis nii õpilastele kui õpetajale. Positiivsetest tulemustest ja hinnangutest lähtuvalt võiks loodud õppematerjali rakendada ka edaspidi. Käesolevas uurimistöös esitatud tulemused on kvalitatiivse loomuga ja neid saab üldistada esitatud valimi piires.

Tulemuste paikapidevuse kontrolliks on vajalik representatiivse valimiga uuring.


Comments